W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.    Zamknij

Dobór do służby - Pomorska Policja - podstrona - Rekrutacja - dział wymagania.

Wymagania formalne


Radiowóz z sygnalizacją dźwiękowo-świetlną.

Służbę w Policji możesz pełnić jeżeli jesteś obywatelem Polski:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystającym z pełni praw publicznych,
 • posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej–czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Preferowane wykształcenie


Policjant i policjantka na patrolu.

Policjantem możesz zostać jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata. I tak jeżeli masz:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego otrzymujesz dodatkowo 8 pkt,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1 – to 6 pkt,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – to 4 pkt,
 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - to również 4 pkt.

Preferowane umiejętności


Zamaskowani policjanci.

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 pkt.

Mam tatuaż, czy mogę być policjantem?


Policjant i tatuaż.

Komisja lekarska nie wyda orzeczenia o nieprzydatności do służby tylko dlatego, że masz tatuaż, nawet w miejscu widocznym. Tatuaż nie zamyka furtki do tego, by zostać policjantem. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Podstawa prawna:

W tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035).

Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.